Presentación
Publicaciones
Integrantes
Asociados
Actividad científica
Semin. Azpilicueta
Enlaces
Contacto

Proyectos


 

Pere Verdés Pijuán

Datos Personales

Científico Titular del Departamento de Historia Medieval de la Instituciò Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Barcelona.
Correo electrónico: pverdes@imf.csic.es

- Licenciado en Geografía e Historia, Sección Historia Medieval, por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, expedido el 7 d’octubre de 1993.

- Grado de licenciatura en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, obtenido el 15 de marzo de 1995 con la calificación de Sobresaliente por unanimidad “cum laude”, tras la lectura de la tesina: Fiscalitat reial i finances municipals: les ajudes per a les guerres mediterrànies (Cervera, 1350-1356), dirigida por el Dr. Manuel Sánchez Martínez.

- Doctor en Geografía e Historia (Historia Medieval), por la Universidad de Barcelona, expedido el 26 de abril de 2004, tras la lectura de la tesis “Administrar les pecúnies e béns de la universitat”. La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi català a la baixa Edat Mitjana (Cervera, 1387-1516), dirigida por el Dr. Manuel Sánchez Martínez. Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad.

- Beca predoctoral para la formación de personal investigador otorgada por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona). 1994-1997.

- Beca doctoral otorgada por la Fundación Caja de Madrid. Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona). Duración: 1998-2000.

– Beca posdoctoral para jóvenes investigadores extranjeros, concedida por el Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche para una estancia de doce meses en la Université Lumiere-Lyon 2, dentro del UMR Histoire et archeologie des mondes chretiens et musulmans medievaux. 2004-2005

- Centífico titular del Departamento de Estudios Medievales de la Institución Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona). 2005...

Líneas de investigación


Participación en Proyectos de I+D

- La fiscalidad real en Cataluña, siglos XIV-XV.
Director: Manuel Sánchez Martínez.
Organismo financiador: DGCYT.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia: PB- 92-0848-CO2-02.
Fecha: 1993-1996.

- Corona, cortes y fiscalidad en Cataluña: las transformaciones del sistema fiscal durante la segunda mitad del siglo XIV y su incidencia social.
Director: Manuel Sánchez Martínez.
Organismo financiador: DGICYT.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia: PB-95-0073.
Fecha: 1996-1999.

- Fiscalidad urbana en la baja Edad Media (Francia meridional, Cataluña, Castilla).
Directores: Manuel Sánchez Martínez y Denis Menjot.
Organismos financiadores: DGICYT y CNRS (1995-1997), SEEU y CNRS (2002).
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencias: PFECS 94-0017, PFECS 95-0025, PFECS 96-0023 y BOE (18/12/2001) nº 302, p. 48091.
Fecha: 1995-1997 y 2002.

- Ciencia, cultura, política y comercio entre Italia y la Corona catalano-aragonesa (siglos XIV-XV).
Directores: M. Teresa Ferrer Mallol y F. Cesare Casula.
Organismos financiadores: CSIC- CNRS.
Centros: Institución Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona) e Istituto sui rapporti Italo-iberici (CNRS, Cagliari).
Fecha: 1995-1998.

- La Corona de Aragón y el Mediterráneo en la baixa Edad Media: migraciones, comercio, relaciones político-institucionales y culturales.
Directores: M. Teresa Ferrer Mallol y F. Cesare Casula.
Organismos financiadores: CSIC- CNRS.
Centros: Institución Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona) e Istituto sui rapporti Italo-iberici (CNRS, Cagliari).
Fecha: 1999-2000.

- Crédito público y mercado de la deuda en la Cataluña bajomedieval.
Director: Manuel Sánchez Martínez.
Organismo financiador: DGI del MICYT.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia: BHA 2002-00637.
Fecha: 2003-2005.

- Crédito público en la Cataluña bajomedieval: los protagonistas del mercado de la deuda.
Director: Manuel Sánchez Martínez.
Organismo financiador: DGI del MIEYC.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia: PB-95-0073.
Fecha: 2005-2008.

- El papel de las haciendas municipales en la génesis de las estructuras estatales.
Beneficiario (único): Pere Verdés Pijuan.
Organismo financiador: CSIC. Proyectos Intramurales Especiales, del Programa de Ayudas para la incorporación de personal investigador a las Escalas Científicas del CSIC. Asignación: 30.000 euros.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia 2006 1 OI 104.
Fecha: 2006-2007.

- Los sistemas defensivos de la Monarquía Hispánica en el Mediterrano occidental en la Edad Moderna.
Responsables: Miguel Angel Bunes Ibarra y Maria Grazia Mele.
Organismo financiador: Proyecto de investigación coordinado entre el CSIC y el CNR.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia: 2006IT0023.
Fecha: 2006-2008.

- Monarquía, ciudades y elites financieras en la Cataluña bajomedieval.
Director: Pere Verdés Pijuan.
Organismo financiador: MICIIN.
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencia: HAR2008-04772.
Fecha: 2008-2011.

- Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval.
Director: Manuel Sánchez Martínez.
Organismo financiador: Comissionat per a Universitats i Recerca (Generalitat de Catalunya). Considerado Grup de Recerca consolidat en los sucesivos Plans de Recerca de Catalunya (1997-2013)
Centro: Departamento de Estudios Medievales, Institución Milà i Fontanals (CSIC).
Referencias: 1995 (DOGC nº 2160, p. 779), 1998 (1997 SGR 00172), 1999 (1999 SGR 00197), 2001 (2001 SGR 00329), 2005 (2005 SGR 00353), 2009 (2009 SGR 1367)
Fecha: 1995-2009.

 

Publicaciones

LIBROS

- (con G. Gonzalvo, J. Hernando, F. Sabaté, M. Turull ed.), Els llibres de privilegis de Tàrrega (1058-1473), Fundació Noguera, Barcelona, 1997.

- Per ço que la vila no vage a perdició: la gestió del deute públic en un municipi català (1331-1516), CSIC-IMF, Barcelona, 2004.

- (con M.T. Ferrer Mallol coord.), El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007.

CAPÍTULOS DE LIBRO

- (con S. Solé i Cot) L'aportació dels notaris a la societat catalana en els camps del dret, la història, la literatura i la política, en Actes del I Congrés d'Història del Notariat català, Fundació Noguera, Barcelona, 1994, pp. 11-130.

- Les sources fiscales et financières des municipalités catalanes aux XIVe et XVe siècles, en D. Menjot- M. Sánchez (coord.) La fiscalité des villes au Moyen Age (France méridionale, Catalogne et Castille). 1. Étude des sources, Éditions Privat, Toulouse, 1996, pp. 163-174.

- Les finances municipals a Cervera (1338-1339), en III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya: Funcionament de les finances locals al llarg de la història, L’Avenç, 1997, pp. 205-214.

- Les imposicions a Cervera durant la segona meitat del s.XIV, en A. Furió- M. Sánchez (coord.), Actes del col·loqui: Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1997, pp. 383-422.

- La consolidació del sistema fiscal i financer municipal a mitjan s.XIV: el cas de Cervera, en M. Sánchez (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en Cataluña (s. XIII-XV), CSIC, Institució Milà i Fontanals, Barcelona, 1999, pp. 185-217.

- (con M. Turull), Sobre la hisenda municipal a Constitucions y altres drets de Cathalunya (1704), en M. Sánchez (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en Cataluña (s. XIII-XV), CSIC, Institució Milà i Fontanals, Barcelona, 1999, pp. 121-154.

- La perception et l'administration de l'impôt indirect («imposicions») dans les municipalités catalanes. Les chapitres du «butlletí» de Cervera (1460), en D. Menjot- M. Sánchez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident méditerranéen). 2. Les systèmes fiscaux, Ed. Privat, Toulouse, 1999, pp. 447-462.

- El “veïnatge pactat” de Cervera durant el s. XV, en V Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya. L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai, L'Avenç, Barcelona, 2000, pp. 355-366.

- (con J. Morelló) Les dépenses municipales: essai de typologie, en D. Menjot- M. Sánchez (ed.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen) 3. La redistribution de l’impôt, Ed. Privat, Toulouse, 2002, pp. 35-40.

- Evolution des dépenses de Cervera (1386-1516), en D. Menjot- M. Sánchez (ed.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen) 3. La redistribution de l’impôt, Ed. Privat, Toulouse, 2002, pp. 111-124.

- La Guerra Civil catalana i l’inici d’un nou cicle fiscal (Cervera, 1465-1516), en Actes del Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions, vol. I, Associació Recerques-Pagès editors, Lleida, 2002, pp. 128-144.

- El veïnatge de Cervera durant el s. XV, en XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, vol. III, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, pp. 1085-1101.

- “Els processos d’emmurallament”, en L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura (vol. III). Dels palaus a les masies, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, pp. 130-137.

- La gestión de los impuestos indirectos municipales en las ciudades y villas de Cataluña: el caso de Cervera (s. XIV-XV), en D. Menjot- M. Sánchez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen). La gestion de l’impôt, Ed. Privat, Toulouse, 2004, pp. 173-189.

- "Car vuy en la cort no s'i fa res sens diners". En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la baja Edad Media, en M.T. Ferrer, J.M. Moeglin, S. Pequignot, M. Sánchez (ed.), Negociar en la Edad Media, Institució Milà i Fontanals-CSIC (Barcelona), Barcelona, 2005, pp. 185-214.

- Politiques fiscales et stratégies financières dans les villes catalanes aux XIVe et XVe siècles, en Colloque: L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (XIIIe- XVe siècle), Comité pout l’histoire économique et financière, Paris, 2005, pp. 155-171.

- El peregrinatge a S. Jaume i Catalunya segons la documentació municipal (s. XIV-XVI), en M.T. Ferrer i P. Verdés (coord.), El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007, pp. 179-187.

- “Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472)”, en Ch. Raynaud (dir.), Villes en guerre (XIVe-XVe siècles), Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence, 2008, pp. 161-184.

- “La fiscalidad sobre el azafrán: una "cuestión de estado" en la Cataluña del siglo XV” en R. Vallejo Pousada (ed.), Los tributos de la tierra: fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX), Publicacions de la Universitat de Valencia, Valencia, 2008, pp. 422-444.

 - (con Max Turull), “Droit privé et fiscalité: la famille et l’impôt direct au bas Moyen Âge en Catalogne”, en L. Ayrault-F. Garnier (dir.), La famille et l’impôt. Actres du colloque de Clermont-Ferrand, 9 et 10 juin 2005, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2009, pp. 15-30.

- “Per tal que no calgués a logre manlevar: el endeudamiento a largo plazo de un municipio catalán durante la Baja Edad Media (Cervera, 1333-1387)”, en M. Sánchez (ed.), La deuda pública en la Cataluña bajomedieval, CSIC-IMF, Barcelona, 2009, pp. 21-99.

ARTÍCULOS DE REVISTA

- Paisatge agrari i abastament a Cervera (1370-1380), "Miscel·lània Cerverina", 9 (Cervera, 1994), pp. 29-68.

- L'impacte de la fiscalitat reial a Cervera (1350-1356), "L'Avenç", 202, abril, (Barcelona, 1996), pp. 22-25..

- Un llibre de l’Obra del Mur de Cervera (1368), “Miscel·lània Cerverina”, 10, (Cervera, 1996), pp. 13-36.

- A propòsit del “privilegi general” per recaptar imposicions atorgat per Pere el Cerimoniós l’any 1363, “Miscel·lània de Textos Medievals”, 8, (Barcelona, 1996), pp. 231- 248.

- Els capítols de l’ajuda atorgada per la vila de Cervera al rei Pere el Cerimoniós l’any 1351, “Miscel·lània Cerverina”, 10, (Cervera, 1996), pp. 249-259.

- La carestia de blat de 1374-1376 a Cervera, “Miscel·lània Cerverina”, 12, (Cervera, 1998), pp. 5-23.

- Les finances del “clavari”. Abast, límits i funcionament (Cervera, 1442), “Anuario de Estudios Medievales”, 29 (Barcelona, 1999), pp. 1133-1164.

- Una espècie autòctona: el comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV, “Anuario de Estudios Medievales”, 31/2 (Barcelona, 2001), pp. 757-785

- L’obreria de l’església de Santa Maria de Cervera (s. XIV-XV), “Miscel·lània Cerverina”, 16 (Cervera, 2003-2004), pp. 165-193.

- “Administrar les pecúnies e béns de la universitat”. La política fiscal i les estratègies financeres d’un municipi català a la baixa Edat Mitjana (Cervera, 1387-1516), “Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics”, 15 (2004), pp. 181-191.

- Sobre la regalia d’establir imposicions i barres a Catalunya: la convinença de Sant Joan Despí (1370), “Initium. Revista Catalana d’Història del Dret”, 10 (2005), pp. 545-578.

 - Barcelona, capital del mercat del deute públic català, “Barcelona. Quaderns d’Història” 13 (2007), pp. 283-311..

- (con Max Turull), Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media, “Anuario de historia del derecho español”, 76 (2006), pp. 507-530.

Participación en Congresos, seminarios, cursos ...

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, COLOQUIOS, SEMINARIOS...

- Secretario del Congrés Internacional: “El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Història, Art i Cultura”, organizado por la Universidad de Barcelona, la Universidad de Lleida y la Institución Milà y Fontanals (CSIC) en Barcelona-Cervera-Lleida los días 16, 17 y 18 de octubre de 2003.

- Co-organizador del Coloquio “Endeudamiento público, monarquía y ciudades en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVII)”, organizado por la Institución Milà y Fontanals (CSIC) en Barcelona los días 6, 7 y 8 de octubre de 2008.

- Co-organizador del Simposio Internacional “Ciutat i Hospital a l’Occident europeu (segles XIII-XVIII)”, organizado por la Fundación Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputación de Lleida y la Institución Milà y Fontanals (IMF-CSIC), y celebrado los días 14, 15 y 16 de octubre de 2009 en Lleida.

CONFERENCIAS, PONENCIAS Y COMUNICACIONES

- Participación en la Mesa redonda del Proyecto hispano-francés (CNRS-DGICYT) sobre Fiscalidad urbana en la Baja Edad media (Francia meridional, Cataluña, Castilla). Estudio de las fuentes, celebrada los días 7, 8 y 9 de septiembre de 1995 en Barcelona, presentando la ponencia Las fuentes fiscales y financieras de los municipios catalanes en los ss. XIV y XV (I): algunos ejemplos de la Cataluña occidental (Cervera, Igualada, Tàrrega).

- Conferencia La construcció de la muralla de Cervera, dentro del XIII Curset d’Arqueologia Medieval: L’Arqueologia de les muralles urbanes, organizado por el Departamento de Estudios Medievales de la Institución Milà i Fontanals del (CSIC) y el Instituto de Cultura Medieval del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona los días 6, 7, 8, 9, 14 y 15 de noviembre de 1995.

- Participación en el III Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya: Funcionament de les finances locals al llarg de la història, organizado por L'Avenç los días 17 y 18 de noviembre de 1995, presentando la comunicación Les finances municipals a Cervera (1338-1339).

- Participación en el Col·loqui: “Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana”, organizado por el Institut d'Estudis Ilerdencs el 22, 23 y 24 de noviembre de 1995, presentando la ponencia (con Pere Ortí) La fiscalitat indirecta als municipis catalans: “imposicions” versus “lleudes”, “passatges” i “mesuratges”.

- Participación en seminario Les prélèvements fiscaux urbains: types d’impôts, modalités de l’assiette, taux d’imposition, organizado por el Centre de Recherches Historiques sur la Ville en Strasboug los días 5, 6 y 7 de septiembre de 1996, presentando la ponencia El sistema fiscal en Cervera (ss. XIII-XV).

- Conferencia Una espècia autòctona: el safrà, dentro del XVI Curset d’Història Medieval: Els grans productes del comerç medieval: el sector de l’alimentació, organizado por el Departamento de Estudios Medievales de la Institución Milà i Fontanals del (CSIC) y el Instituto de Cultura Medieval del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona los días 16-31 de marzo de 1997.

- Participación en el seminario Formas y ténicas del establecimiento y percepción de los impuestos en las ciudades bajomedievales (Francia meridional, Cataluña, Castilla), organizado por la Escuela de Estudios Hispano Americanos (CSIC) los días 12, 13 y 14 de abril de 1997 en Sevilla, presentando la ponencia Las “imposicions” municipales en Cataluña: percepción y administración.

- Participación en el seminario Les depenses publiques: redistribution et utilisation des recettes fiscales, organizado por la Université de Saboie los días 10, 11 y 12 de septiembre de 1998 en Chambéry, presentando la ponencia Los gastos de administración en las ciudades catalanas.

- Participación en el seminario internacional sobre Les sources de l’histoire du crédit dans l’Occident méditerranéen au Moyen Âge, organizado por la UMR 5648 (Lyon 2), la Università degli Studio di Torino y la Universitat de València, celebrado los días 10, 11 y 12 de 1999 en Lyon, presentado la ponencia El crédito en la fuentes fiscales y financieras de Cataluña.

- Participación en el seminario Gérer l’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (méthodes, moyens, résultats), organizado por la Université de Perpignan los días 9, 10 y 11 de septiembre de 1999 en Perpiñán, presentando la ponencia La gestión financiera del clavari de Cervera (s. XV).

- Participación en el V Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya: L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai, organizado por L'Avenç en Barcelona los días 10 y 11 de diciembre de 1999, presentando la comunicación El “veïnatge pactat” de Cervera durant el s. XV.

- Participación en el seminario Registros fiscales y contables. De los libros de administración a la audición de cuentas, organizado por la Universidad de Valencia los días 17-19 de marzo de 2000 en Valencia, presentando la ponencia El racional en los municipios catalanes: el caso de Cervera (s. XIV-XV).

- Participación en el XVII Congrès d’Història de la Corona d’Aragó: El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als Decrets de Nova Planta, organizado por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida en Barcelona y Lleida los días 7-12 de septiembre de 2000, presentando la comunicación El veïnatge de Cervera durant el s. XV.

- Ponencia Fonts fiscals i financeres municipals: l’exemple de Cervera (s. XIV-XV), dentro de las Setenes Jornades d’Història Medieval: Història i fonts escrites, organizadas por el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Lleida los días 29-30 de noviembre y 1 de diciembre de 2000.

- Participación en el Colloque: L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (XIIIe- XVe siècle), organizado por el Comité pour l’histoire économique et financière en París (Bercy) los días 3, 4 y 5 de octubre de 2001, presentando la comunicación Politiques fiscales et stratégies financières dans les villes catalanes aux XIVe et XVe siècles.

- Participación en el Col·loqui: Les viles catalanes entre els segles XII i XIV. Senyoria, comunitat i estructures fiscals, organizado por la Universidad de Girona y la Institución Milà i Fontanals en Girona los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2001, presentando (con M. Turull) la ponencia De jurats i paers: poder polític i fiscalitat en una vila medieval (Cervera, 1267-1333).

- Participación en el Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions, organizado por la Associació Recerques y la Universitat de Lleida en Lleida el 10, 11 y 12 de abril de 2002, presentando la comunicación La Guerra Civil catalana i l’inici d’un nou cicle fiscal (Cervera, 1465-1516)

- Participación en el seminario Parler d’impôt. Discours, traités et débats sur l’impöt dans les monarchies et les villes de l’Occident méditerranéen au Moyen Age, organizado por la Université de la Rochelle los días 3, 4 y 5 de octubre de 2002 en La Rochelle, presentando la ponencia La “causa impositionis”: un principio básico para entender el impuesto directo municipal en Cataluña durante el siglo XV.

- Participación en el Congrés Internacional: El Camí de Sant Jaume i Catalunya, organizado por la Universidad de Barcelona, la Universidad de Lleida y la Institución Milà i Fontanals (CSIC) en Barcelona-Cervera-Lleida los días 16, 17 y 18 de octubre de 2003, presentando la comunicación por encargo Els pelegrinatges segons la documentació municipal baixmedieval.

- Participación en el seminario El món del crèdit a la Barcelona baixmedieval, organizado por el Institut de Cultura: Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona entre el 14 de octubre de 2003 y el 24 de febrero de 2004, presentado la ponencia Barcelona, capital del deute públic català (s. XIV-XV).

- Participación en el Coloquio Internacional: Negociar en la Edad Media, organizado por la Institució Milà i Fontanals-CSIC (Barcelona), Casa de Velázquez (Madrid), CREPHE (Univertié Paris XII- Val de Marne) y celebrado en Barcelona, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004, presentando la ponencia "Car vuy en la cort no s'i fa res sens diners". En torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la baja Edad Media

- Participación en el seminario Journée d’études ibériques médiévales, organizado por el CIHAM-UMR 5648 de la Université Lumiere Lyon 2 y l’Ecole Normale Supérieure-LSH en Lyon el día 18 de noviembre de 2004, presentando la ponencia La deuda pública a largo plazo en las ciudades y villas catalanas durante la baja Edad Media.

- Participación en el seminario Les mots de l’impot au Moyen Âge, organizado por el CIHAM-UMR 5648 de la Université Lumiere Lyon 2 los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2004 en Lyon, presentando la ponencia La variedad impositiva de los municipios catalanes.

- Participación en el XI Congreso de Historia Agraria, organizado por el S.E.H.A. y celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia), los días 18-19 de junio de 2005, presentado la comunicación “La fiscalidad sobre el azafrán: una "cuestión de estado" en la Cataluña del siglo XV” (presesión Encuentro de Investigadores sobre Fiscalidad y Agricultura. Edades Media, Moderna y Contemporánea, celebrada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, el día 7 de febrero de 2005).

- Participación en el coloquio La famille et l'impôt, organizado por la Université d'Auvergne (Clermont I) y celebrado en Clermont-Ferrand, los días 9-10 de junio de 2005, presentado la ponencia (junto a Max Turull) “Droit privé et fiscalité: la famille et l'impôt en Catalogne (XIVe-XVe s.)”.

- Participación en el Congreso Comprar, vendre i pagar al rei. Els impostos indirectes a la Corona d'Aragó i Regne de Mallorca, s. XIV-XV, organizado por la Universitat de les Illes Balears y celebrado en Palma de Mallorca, los días 10-11 de octubre de 2005, presentando la ponencia “Els monopolis municipals a Catalunya durant la baixa Edat Mitjana: vers una nova forma de fiscalitat indirecta?”.

- Participación enel Colloque interdisciplinaire et international “Villes en guerre”, organizado por la Université de Provence (Aix-Marseille I) y celebrado en Aix-en-Provence, los días8-9 de junio de 2006, presentado la ponencia “La vida en las ciudades catalanas durante la Guerra Civil (1462-1472)”.

- Participación en el Seminario: Fiscalidad y fuentes documentales en el reino de Granada (1485-1570), organizado por la Universidad de Màlaga los días 23-27 de marzo de 2007, presentando la ponencia “Finanzas públicas y judeoconversos en la Corona de Aragón”.

- Participación en “International Medieval Congress 2007. Session: To Tax or not Tax? The adoption of sales taxes in 14th-Century Europe”, organizado por la University of Leeds los días 9-12 de julio de 2007, presentando la comunicación “Les sisas dans les villes de la Couronne d’Aragon au bas Moyen Âge”.

- Participación en el Colloque: Passé et présent du discours fiscal en Europe, organizado por la Université d’Auvergne (Clermont I) y celebrado en Clermont Ferrand, los días 20-21 de septiembre de 2007, presentado la ponencia “À la recherche d'un  discours fiscal dans les villes de la Catalogne pendant le bas Moyen Âge”.

- Participación en el Quart Seminari d’història medieval de la Universtat de Universitat de Girona, presentando la ponencia titulada “El safrà a Catalunya durant la baixa Edat Mitjana: un afer d’estat?”, el día 14 de desembre de 2007.

- Participación en el seminario Deute públic i crèdit privat a Mallorca i Catalunya (segles XIV i XV), organizado por la Institución Milà y Fontanals, (CSIC, Barcelona) el día 28 de septiembre de 2007, presentando la ponencia “Més enllà de l’endeutament censal: el recurs al crèdit en els municipis catalans del s. XV”.

- Participación en el Seminario Iglesia y fiscalidad en la Edad Media (siglos XIII-XV), organizado por la Casa de Velázquez, la Institución Milà y Fontanals (CSIC) y la Université de Lyon II (UMR 5648), con la colaboración de la Universidad de Sevilla, los días 22, 23 y 24 de mayo de 2008, presentando la ponencia “La contribución eclesiástica a la fiscalidad municipal en Cataluña: teoría y práctica”.

- Participación en el Congreso conmemorativo del VIII centenario del nacimiento del rey Jaume I, dedicado a El poder reial. Les institucions. La política internacional y organizado por el Institut d’Estudis Catalans, con la colaboración del Institut Europeu de la Meditarrànea, los días 31 de marzo-4 de abril de 2008 en Barcelona, presentado la ponencia (con M. Turull), Els municipis catalans a l’època de Jaume I.

- Participación en el Coloquio Endeudamiento público, monarquías y ciudades en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVII), organizado por la Institución Milà y Fontanals (CSIC) en Barcelona, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2008, presentando la ponencia “La gestión de la deuda municipal en Cataluña (s. XIV-XV)”.

- Participación en el Convegno Internazionale di Studi: Mari e Terri di frontiera: I sistemi difensivi mediterranei della Monarchia spagnola tra Medioevo ed Età Moderna, organizado por el CSIC y el CNR en Cagliari los días 25 y 26 de noviembre de 2008, presentando la ponencia “Fiscalidad y fortificación costera en la Corona de Aragón durante los s. XV-XVI”.

- Participación en la Mesa Redonda “Les fires medievals i el mercat de l’oci”, que se celebró el día 2 de junio de 2009, en el marco de las Jornades de Cultures Medievals 2009: "Visions Medievals del segle XXI" (Barcelona, 2, 3, 4 i 5 de juny), organizadas por el Institut de Recerca en Cultures Mediterrànies (IRCVUM) de la Universidad de Barcelona.

- Participación en el Seminario Internazionale: La fiscalità nell’Europa cattolica. Riflessioni e liguaggi fra dimensione religiosa e pratiche politiche (secoli XIV-XIX), organizado por la École Française de Rome, la Università degli Studi de Teramo y el Centro Interuniversitario per la storia del clero e delle istituzioni ecclesiastiche, los días 18 y 19 de noviembre 2009 en Teramo, presentado la ponencia titulada ”Fiscalidad urbana y discurso franciscano en la Corona de Aragón (s. XIV-XV)”. Este seminario se inscribía dentro del proyecto de investigación interdisciplinario Pensare e usare la richezza. Riflessione teorica, pratiche economiche e politica nell’Europa cattolica (secoli XIV-XIX).

- Participación en el Coloquio Las fuentes para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI), organizado por la Red de Investigación “Arca Comunis” y el Instituto de Estudios Fiscales, y celebrado en Simancas-Valladolid los días 26 y 28 de noviembre de 2009, presentando la ponencia “Controlar el negocio fiscal y financiero: los registros del Racional municipal”.

Otros méritos

- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista “Anuario de Estudios Medievales”, desde 2005.

- Miembro del Comité Editorial de la Coleccións “Anejos del Anuario de Estudios Medievales” desde 2006.

- Director (junto con D. Menjot y M. Sánchez) del proyecto de glosario de fiscalidad medieval on-line “Les mots de l’impôt dans l’Occident méditérraneen”, financiado por el CIHAM (Université Lumiere-Lyon 2) y la Institución Milà y Fontanals (CSIC). Dirección electrónica (provisional).

- Miembro del Comité Director de la Red Temática de Investigación “Arca Comunis” sobre Historia de la Fiscalidad Hispana (siglos XIII-XVIII) (octubre 2008). Dirección electrónica: http://www.arcacomunis.uma.es/

 

 

Tel. 952 131 746    E-mail: arcacomunis@uma.es